Text (by Pramila Sundaresh)
shrI shAradA dEvi
namisuvenu ninna charaNava
pAdavA nIDu tAye

shringEri puradalli
shringagiri madhyadali
tungeyA tIradali
shringAravAgiruvE
shrI shAradA dEvi

shankarananu sutanendu
svikarisi varavitte
bhaktarigolIdu kApADi
salahuvA tAye
shrI shAradA dEvi

shrI chakradA madhyadali
shrI piTThadA mEgaDe
guDigOpuradolagaDe
kunkumAnkitEyAgiruve
shrI shAradA dEvi

bhaktipuShpavanarpisuve
mukti nI nIDendu bEDuve
shaktiyanu koDu endu
kADutiruvenu tAye
shrI shAradA dEvi

jIhveyali bIjAkSharava
koredu krupe tOralu
kagga kuruba granthagaLa
rachisidanamma tAye
shrI shAradA dEvi

mangaLArati beLagi
phalapuShpagaLanella
ninnaDigiTTu
prasAdavanu svIkarisuve tAye
shrI shAradA dEvi

namisi bEDuve ninna
endendu nInenna tAye
emba nambikeyannu
anantavu uLisu tAye
shrI shAradA dEvi

parimitiya mIralu
matihInanAgisuve
brahmaNA rANi brahmaNA tAyi
idu ninna vishEShate
shrI shAradA dEvi

I vINeyA nuDisamma
vANiyA beLesamma
kai hiDidu naDesamma
ninna uDiyali hAkikoLLamma tAye
shrI shAradA dEvi

ettalU hOgOdilla
attittajarugOdilla
ninna pAdava biDOdilla
kai etti harasamma
shrI shAradA dEvi​​​​​​​
Back to Top