Mridangam Accompaniment: Raja Bala
Violin Accompaniment: Veena Ganeshan 
Lyrics 
Pallavi:
jānakī pate jaya kāruṇya jaladhe
jaya kausalyānanda vardhana jagadabhirāma paṭṭābhirāma

Anupallavi:
dhīna janāvana dhṛtakara kaṇkaṇa 
dasharatha tanayāgaṇita guṇagaṇa

Caraṇam:
guha jaṭāyu shabarī pramukhanija bhaktajana muktidāyaka
jagadahita virāda kabanda nishācara nikara niṣudana sāyaka
saro ruhacaraṇa nihita bāli dashavadana suramuni sajjana pālaka
sakala māhitendra nīla maṇinibha sharīra pāhi sāketa nāyaka (shrī)

Back to Top